BPUT question papers

BPUT Question Papers

It is not an official website.

Send Papers & Get Money

BPUT University Papers

 
B TECH 1 SEM & 2 SEM


 BTECH-MTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-23ES1001-2024

BTECH-MTECH-1-SEM-CHEMISTRY-23BS1003-2024

BTECH-MTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-23BS1001-2024

BTECH-MTECH-1-SEM-MATHEMATICS-23BS1001-2024

BTECH-MTECH-1-SEM-PHYSICS-23BS1002-2024

BTECH-1-SEM-UNIVERSAL-HUMAN-VALUES-23HS1001-2024

BTECH-MTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-23BS1004-2024

BTECH-1-SEM-BASIC-CIVIL-ENGINEERING-RBC1B002-2023

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-RBE1B001-2023

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRONICS-ENGINEERING-RBL1B002-2023

BTECH-1-SEM-BASIC-MECHANICAL-ENGINEERING-RBM1B001-2023

BTECH-1-SEM-CHEMISTRY-RCH1A002-2023

BTECH-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-RCE1E001-2023

BTECH-1-SEM-ELECTRONICS-ENGINEERING-RBL1B002-2023

BTECH-1-SEM-ENGINEERING-MATHEMATICS-1-BAS-103-2023

BTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-RMA1A001-2023

BTECH-1-SEM-PHYSICS-RPH1A001-2023

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRONICS-ENGINEERING-RBL2B002-2023

BTECH-2-SEM-COMPUTER-APPLICATION-2023

BTECH-2-SEM-ENGINEERING-CHEMISTRY-2023

BTECH-2-SEM-ENGINEERING-MECHANICS-REM2B001-2023

BTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-RMA2A001-2023

BTECH-2-SEM-PROGRAMMING-FOR-PROBLEM-SOLVING-USING-C-RPL2B001-2023

BTECH-1-SEM-ELECTRICAL-ENGINEERING-RBE1B001-2022

BTECH-2-SEM-ENGINEERING-MECHANICS-REM2B001-2022

BTECH-2-SEM-BASIC-CIVIL-ENGINEERING-RBC2B002-2022

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRONICS-ENGINEERING-RBL2B002-2022

BTECH-2-SEM-CHEMISTRY-RCH2A002-2022

BTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-RMA2A001-2022
 

BTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-RMA1A001-2022

BTECH-2-SEM-PROGRAMMING-FOR-PROBLEM-SOLVING-USING-C-RPL2B001-2022
 

BTECH-1-SEM-APPLIED-CHEMISTRY-PAC1A101-2020

BTECH-1-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-1-PAM1A001-2020

BTECH-1-SEM-APPLIED-PHYSICS-PAP1A102-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-CIVIL-ENGINEERING-RBC1B002-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-15BE2102-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-BE2102-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-RBE1B001-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRONICS-BE2101-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRONICS-ENGINEERING-RBL1B002-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-MECHANICAL-ENGINEERING-RBM1B001-2020

BTECH-1-SEM-BASIC-MECHANICAL-ENGINEERING-RBM1B001-V2-2020

BTECH-1-SEM-BASICS-OF-CIVIL-ENGINEERING-PBC1B102-2020

BTECH-1-SEM-BASICS-OF-ELECTRONICS-15BE2101-2020

BTECH-1-SEM-BASICS-OF-MECHANICAL-ENGINEERING-PBE1B101-2020

BTECH-1-SEM-CHEMISTRY-15BS1103-2020

BTECH-1-SEM-CHEMISTRY-1-BS1103-2020

BTECH-1-SEM-CHEMISTRY-RCH1A002-2020

BTECH-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-HM3101-2020

BTECH-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-RCE1E001-2020

BTECH-1-SEM-ENGLISH-COMMUNICATION-SKILL-15HM3101-2020

BTECH-1-SEM-ENGLISH-COMMUNICATION-SKILL-PEC1E101-2020

BTECH-1-SEM-ENVIRONMENTAL-STUDIES-AND-HEALTH-CARE-ENGINEERING-PES1C001-2020

BTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-15BS1101-2020

BTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-BS1101-2020

BTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-RMA1A001-2020

BTECH-1-SEM-MECHANICS-15BE2104-2020

BTECH-1-SEM-MECHANICS-BE2104-2020

BTECH-1-SEM-PHYSICS-15BS1102-2020

BTECH-1-SEM-PHYSICS-1-BS1102-2020

BTECH-1-SEM-PHYSICS-RPH1A001-2020

BTECH-1-SEM-PROFESSIONAL-ETHICS-PPT1F001-2020

BTECH-1-SEM-PROGRAMMING-IN-C-15BE2105-2020

BTECH-1-SEM-PROGRAMMING-IN-C-BE2105-2020

BTECH-1-SEM-THERMODYNAMICS-15BE2103-2020

BTECH-1-SEM-THERMODYNAMICS-BE2103-2020

BTECH-2-SEM-APPLIED-CHEMISTRY-PAC2A102-2019

BTECH-2-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-2-PAT2A001-2019

BTECH-2-SEM-APPLIED-PHYSICS-PAP2A101-2019

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-BE2102-2019

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-RBE2B001-2019

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRONICS-BE2101-2019

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRONICS-ENGINEERING-RBL2B002-2019

BTECH-2-SEM-BUSINESS-COMMUNICATION-IN-ENGLISH-HM3102-2019

BTECH-2-SEM-CHEMISTRY-15BS1103-2019

BTECH-2-SEM-CHEMISTRY-1-BS1103-2019

BTECH-2-SEM-CHEMISTRY-RCH2A002-2019

BTECH-2-SEM-DATA-STRUCTURE-USING-C-15BE2106-2019

BTECH-2-SEM-DATA-STRUCTURE-USING-C-BE2106-2019

BTECH-2-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-PEN2B101-2019

BTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-15BS1104-2019

BTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-BS1104-2019

BTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-RMA2A001-2019

BTECH-2-SEM-MECHANICS-BE2104-2019

BTECH-2-SEM-PHYSICS-15BS1102-2019

BTECH-2-SEM-PHYSICS-1-BS1102-2019

BTECH-2-SEM-PHYSICS-RPH2A001-2019

BTECH-2-SEM-REFRIGERATION-ENGINEERING-P2HTCC02-2019

BTECH-2-SEM-THERMODYNAMICS-BE2103-2019

BTECH-1-SEM-APPLIED-CHEMISTRY-PACIA101-2018

BTECH-1-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-1-PAM1A001-2018

BTECH-1-SEM-APPLIED-PHYSICS-PAP1A102-2018

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-15BE2102-2018

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-BE2102-2018

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRONICS-15BE2101-2018

BTECH-1-SEM-BASIC-ELECTRONICS-BE2101-2018

BTECH-1-SEM-BASICS-OF-CIVIL-ENGINEERING-PBC1B102-2018

BTECH-1-SEM-BASICS-OF-MECHANICAL-ENGINEERING-PBE1B101-2018

BTECH-1-SEM-CHEMISTRY-15BS1103-2018

BTECH-1-SEM-CHEMISTRY-1-BS1103-2018

BTECH-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-HM3101-2018

BTECH-1-SEM-ENGLISH-COMMUNICATION-SKILL-15HM3101-2018

BTECH-1-SEM-ENGLISH-COMMUNICATION-SKILL-PEC1E101-2018

BTECH-1-SEM-ENVIRONMENTAL-STUDIES-15AR123-2018

BTECH-1-SEM-ENVIRONMENTA-STUDIES-AND-HEALTH-CARE-PES1C001-2018

BTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-15BS1101-2018

BTECH-1-SEM-MATHEMATICS-1-BS1101-2018

BTECH-1-SEM-MECHANICS-15BE2104-2018

BTECH-1-SEM-MECHANICS-BE2104-2018

BTECH-1-SEM-PE-THEORY-OF-PLASTIC-DEFORMATION-PDPC101-2018

BTECH-1-SEM-PHYSICS-15BS1102-2018

BTECH-1-SEM-PHYSICS-1-BS1102-2018

BTECH-1-SEM-PROFESSIONAL-ETHICS-PPT1F001-2018

BTECH-1-SEM-PROGRAMMING-IN-C-15BE2105-2018

BTECH-1-SEM-PROGRAMMING-IN-C-BE2105-2018

BTECH-1-SEM-THERMODYNAMICS-15BE2103-2018

BTECH-1-SEM-THERMODYNAMICS-BE2103-2018

BTECH-2-SEM-APPLIED-CHEMISTRY-PAC2A102-2018

BTECH-2-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-2-PAT2A001-2018

BTECH-2-SEM-APPLIED-PHYSICS-PAP2A101-2018

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-15BE2102-2018

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRICAL-ENGINEERING-BE2102-2018

BTECH-2-SEM-BASIC-ELECTRONICS-BE2101-2018

BTECH-2-SEM-BASICS-OF-CIVIL-ENGINEERING-PBC2B102-2018

BTECH-2-SEM-BASICS-OF-ELECTRONICS-15BE2101-2018

BTECH-2-SEM-BASICS-OF-MECHANICAL-ENGINEERING-PBE2B103-2018

BTECH-2-SEM-BUSINESS-COMMUNICATION-15HM3102-2018

BTECH-2-SEM-BUSINESS-COMMUNICATION-IN-ENGLISH-HM3102-2018

BTECH-2-SEM-CHEMISTRY-15BS1103-2018

BTECH-2-SEM-CHEMISTRY-1-BS1103-2018

BTECH-2-SEM-DATA-STRUCTURE-USING-C-15BE2106-2018

BTECH-2-SEM-DATA-STRUCTURE-USING-C-BE2106-2018

BTECH-2-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-ENGINEERING-PEN2B101-2018

BTECH-2-SEM-ENVIRONMENTAL-STUDIES-AND-HEALTH-CARE-ENGINEERING-PES2C001-2018

BTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-15BS1104-2018

BTECH-2-SEM-MATHEMATICS-2-BS1104-2018

BTECH-2-SEM-MECHANICS-15BE2104-2018

BTECH-2-SEM-MECHANICS-BE2104-2018

BTECH-2-SEM-PHYSICS-15BS1102-2018

BTECH-2-SEM-PHYSICS-1-BS1102-2018

BTECH-2-SEM-PROFESSIONAL-ETHICS-PPT2F001-2018

BTECH-2-SEM-THERMODYNAMICS-15BE2103-2018

BTECH-2-SEM-THERMODYNAMICS-BE2103-2018