BPUT B PHARMA QUESTION PAPERS 
 

 
B PHARMA / Sem Question Papers Syllabus Scheme
1 Sem Question Papers
 
   
2 Sem Question Papers
 
   
3 Sem Question Papers
 
   
4 Sem Question Papers
 
   
5 Sem Question Papers
 
   
6 Sem Question Papers
 
   
7 Sem Question Papers
 
   
8 Sem Question Papers
 
   

Year BPUT B PHARMA 1 SEM QUESTION PAPERS Top
2020
BPHARM-1-SEM-INORGANIC-PHARM-CHEMISTRY-15PH102-2020

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICS-1-15PH101-2020

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICS-1-PH15-2020

BPHARM-1-SEM-PHARM-CHEMISTRY-1-INORGANIC-PH17-2020

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-BIOLOGY-PH111-2020
 

BPHARM-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-15PH104-2020

BPHARM-1-SEM-HAP-1-15PH103-2020

BPHARM-1-SEM-HUMAN-ANATOMY-AND-PHYSIOLOGY-1-BP101T-2020

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICAL-ANALYSIS-1-BP102T-2020

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICAL-INORGANIC-CHEMISTRY-BP104T-2020

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICS-1-BP103T-2020

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-MATHEMATICS-15PH106-2020

2019  

BPHARM-1-SEM-COMMUNICATION-SKILLS-BP105T-2019

BPHARM-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-15PH104-2019

BPHARM-1-SEM-HAP-1-15PH103-2019

BPHARM-1-SEM-HUMAN-ANATOMY-AND-PHYSIOLOGY-1-BP101T-2019

BPHARM-1-SEM-INORGANIC-PHARM-CHEMISTRY-15PH102-2019

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICAL-ANALYSIS-1-BP102T-2019

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICAL-INORGANIC-CHEMISTRY-BP104T-2019

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICS-1-BP103T-2019

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICS-1-15PH101-2019

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-BIOLOGY-15PH105-2019

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-BIOLOGY-BP106RBT-2019

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-MATHEMATICS-15PH106-2019

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-MATHEMATICS-BP106RMT-2019
 

2018
BPHARM-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-15PM104-2018

BPHARM-1-SEM-HAP-1-15PH103-2018

BPHARM-1-SEM-HAP-1-PH13-2018

BPHARM-1-SEM-HUMAN-ANATOMY-AND-PHYSIOLOGY-1-BP101T-2018

BPHARM-1-SEM-INORGANIC-PHARM-CHEMISTRY-15PH102-2018

BPHARM-1-SEM-PHARM.CHEMISTRY-1-(INORGANIC)-PH17-2018

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICAL-ANALYSIS-1-BP102T-2018

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICAL-INORGANIC-CHEMISTRY-BP104T-2018

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICS-1-(DISPENSING-AND-COMMUNITY-PHARMACY)-PH15-2018

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICS-1-15PH101-2018

BPHARM-1-SEM-PHARMACEUTICSI-BP103T-2018

BPHARM-1-SEM-PHARMACOGNOSY-1-PH109-2018

BPHARM-1-SEM-PHARMACOLOGY-MPH15D-2018

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-BIOLOGY-PH111-2018

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-MATHEMATICS-15PH106-2018

BPHARM-1-SEM-REMEDIAL-MATHEMATICS-PH113-2018
 
2017-18
BPHARMA 1 SEM COMMUNICATION SKILLS 2017

BPHARMA 1 SEM COMMUNICATIVE ENGLISH 2017

BPHARMA 1 SEM HAP 1 2017

BPHARMA 1 SEM HUMAN ANATOMY ANS PHYSIOLOGY 1 2017

BPHARMA 1 SEM INORGANIC PHARM CHEMISTRY 2017

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1 2017

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICAL INORGANIC CHEMISTRY 2017

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICS 1 2017

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICS 1 V2 2017

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICSI 2017

BPHARMA 1 SEM PHARMACOGNOSY 1 2017

BPHARMA 1 SEM PHARM CHEMISTRY 1 2017

BPHARMA 1 SEM REGULAR OR BACK REMEDIAL MATHEMATICS 2017

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL BIOLOGY 2017

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL BIOLOGY BACK 2017

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL MATHEMATICS 2017

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL MATHEMATICS V2 2017
 
2016-17
BPHARMA 1 SEM COMMUNICATIVE ENGLISH 2016

BPHARMA 1 SEM HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1 2016

BPHARMA 1 SEM INORGANIC PHARMA CHEMISTRY 2016

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 1 2016

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICS 1 (DISPENSING AND COMMUNITY PHARMACY) 2016

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICS 1 2016

BPHARMA 1 SEM PHARMACOGNOSY 1 2016

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL BIOLOGY (ACCORDING TO OLD SYLLABUS) 2016

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL BIOLOGY 2016
 
2015-16 BPHARMA 1 SEM COMMUNICATIVE ENGLISH 2015

BPHARMA 1 SEM HAP 1 2015

BPHARMA 1 SEM HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1 2015

BPHARMA 1 SEM INORGANIC PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 2015

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1 2015

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 1 2015

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICS 1 (DISPENSING AND COMMUNITY PHARMACY) 2015

BPHARMA 1 SEM PHARMACEUTICS 1 2015

BPHARMA 1 SEM PHARMACOGNOSY 1 2015

BPHARMA 1 SEM PHARM ANALYSIS 1 2015

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL BIOLOGY 2015

BPHARMA 1 SEM REMEDIAL MATHEMATICS 2015
Old  

 

 

Year BPUT B PHARMA 2 SEM QUESTION PAPERS Top
2020  
2019
BPHARM-2-SEM-BIOCHEMISTRY-THEORY-BP203T-2019

BPHARM-2-SEM-HOSPITAL-AND-COMMUNITY-PHARMACY-15PH206-2019


BPHARM-2-SEM-HUMAN-ANATOMY-AND-PHYSIOLOGY-2-THEORY-BP201T-2019

BPHARM-2-SEM-ORGANIC-CHEMISTRY-1-15PH204-2019

BPHARM-2-SEM-PATHOPHYSIOLOGY-BP204T-2019

BPHARM-2-SEM-PHARM-ANALYSIS-1-PH25-2019

 

BPHARM-2-SEM-PHARMACEUTICAL-ORGANIC-CHEMISTRY-1-BP202T-2019

BPHARM-2-SEM-HOSPITAL-PHARMACY-PH29-2019

BPHARM-2-SEM-PHARMACOGNOSY-2-PH27-2019

BPHARM-2-SEM-PHARMACOGNOSY-1-15PH203-2019
 

2018
BPHARM-2-HOSPITAL-PHARMACY-PH29-2018

BPHARM-2-SEM-BIOCHEMISTRY-THEORY-BP203T-2018

BPHARM-2-SEM-BUSINESS-COMMUNICATION-IN-ENGLISH-15PH205-2018

BPHARM-2-SEM-BUSINESS-COMMUNICATION-IN-ENGLISH-PH21-2018

BPHARM-2-SEM-HAP-2-15PH202-2018

BPHARM-2-SEM-HAP-2-PH23-2018

BPHARM-2-SEM-HOSPITAL-AND-COMMUNITY-PHARMACY-15PH206-2018

BPHARM-2-SEM-HUMAN-ANATOMY-AND-PHYSIOLOGY-2-THEORY-BP201T-2018

BPHARM-2-SEM-ORGANIC-CHEMISTRY-1-15PH204-2018

BPHARM-2-SEM-PATHOPHYSIOLOGY-THEORY-BP204T-2018

BPHARM-2-SEM-PHARM-ANALYSIS-1-15PH201-2018

BPHARM-2-SEM-PHARM-ANALYSIS-1-PH25-2018

BPHARM-2-SEM-PHARM-CHEMISTRY-2-ORG-CHEM-1-PH210-2018

BPHARM-2-SEM-PHARMACEUTICAL-ORGANIC-CHEMISTRY-1-THEORY-BP202T-2018

BPHARM-2-SEM-PHARMACOGNOSY-1-15PH203-2018

BPHARM-2-SEM-PHARMACOGNOSY-2-PH27-2018
 
2017
BPHARMA 2 SEM 15PH201 PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1 2017

BPHARMA 2 SEM 15PH202 HAP 2 2017

BPHARMA 2 SEM 15PH203 PHARMACOGNOSY 1 2017

BPHARMA 2 SEM 15PH204 ORGANIC CHEMISTRY 1 2017

BPHARMA 2 SEM 15PH205 BUSINESS COMMUNICATION IN ENGLISH 2017

BPHARMA 2 SEM 15PH206 HOSPITAL AND COMMUNITY PHARMACY 2017

BPHARMA 2 SEM PH210 PHARM CHEMISTRY 2 2017

BPHARMA 2 SEM PH 21 BUSINESS COMMUNICATION IN ENGLISH 2017

BPHARMA 2 SEM PH 23 HAP 2 2017

BPHARMA 2 SEM PH 25 PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1 2017

BPHARMA 2 SEM PH27 PHARMACOGNOSY 2 2017

BPHARMA 2 SEM PH 29 HOSPITAL PHARMACY 2017

BPHARMA 2 SEM PH 23 ANATOMY PHYSIOLOGY AND HEALTH EDU 2
2016-17
BPHARMA 2 SEM BACK PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1 2016

BPHARMA 2 SEM BUSINESS COMMUNICATION IN ENGLISH 2016

BPHARMA 2 SEM HAP 2 2016

BPHARMA 2 SEM HAP 2 V2 2016

BPHARMA 2 SEM HOSPITAL AND COMMUNITY PHARMACY 2016

BPHARMA 2 SEM HOSPITAL PHARMACY 2016

BPHARMA 2 SEM ORGANIC CHEMISTRY 1 2016

BPHARMA 2 SEM PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1 2016

BPHARMA 2 SEM PHARMACOGNOSY 1 2016

BPHARMA 2 SEM PHARMACOGNOSY 2 2016

BPHARMA 2 SEM PHARM CHEMISTRY 2 2016
 
2015-16
BPHARMA 2 SEM BACK HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 2 2015

BPHARMA 2 SEM BUSINESS COMMUNICATION IN ENGLISH 2015

BPHARMA 2 SEM HOSPITAL AND COMMUNITY PHARMACY 2015

BPHARMA 2 SEM HOSPITAL PHARMACY 2015

BPHARMA 2 SEM HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 2 2015

BPHARMA 2 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 2 2015

BPHARMA 2 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 2 V2 2015

BPHARMA 2 SEM PHARMACOGNOSY 1 2015

BPHARMA 2 SEM PHARMACOGNOSY 2 2015
 
Old
BPHARMA 2 SEM PH 210 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 2 (ORGANIC CHEMISTRY 1) 2008

BPHARMA 2 SEM PH 23 ANATOMY PHYSIOLOGY AND HEALTH EDUCATION 2 2008

BPHARMA 2 SEM PH 25 PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1 2008

BPHARMA 2 SEM PH 27 PHARMACOGNOSY 2 2008

BPHARMA 2 SEM PH 29 HOSPITAL PHARMACY 2008
 

 

Year  BPUT B PHARMA 3 SEM QUESTION PAPERS Top
2020
BPHARM-3-SEM-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-15PH306-2020

BPHARM-3-SEM-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-PH310-2020

BPHARM-3-SEM-ORGANIC-CHEMISTRY-2-15PH303-2020

BPHARM-3-SEM-PATHOPHYSIOLOGY-OF-COMMON-DISEASES-PH39-2020

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICAL-ENGINEERING-BP304T-2020

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICAL-ORGANIC-CHEMISTRY-2-BP301T-2020

BPHARM-3-SEM-PHARMA-CHEMISTRY-3-(ORGANISATIONAL-CHEMISTRY-II)-PH35-2020

BPHARM-3-SEM-PHYSICALPHARMACEUTICS-1-BP302T-2020

BPHARM-3-SEM-REMEDIAL-BIOLOGY-15PH105-2020

BPHARM-3-SEM-PATHOPHYSIOLOGY-OF-COMMON-DISEASES-15PH305-2020

BPHARM-3-SEM-PHARM.ENGINEERING-1-15PH302-2020

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICAL-MICROBIOLOGY-BP303T-2020

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICS-2-PH31-2020

BPHARM-3-SEM-PHARMACOGNOSY-2-15PH304-2020

BPHARM-3-SEM-PHARMACOGNOSY-3-PH37-2020

BPHARM-3-SEM-PHYSICAL-PHARMACEUTICS-1-15PH301-2020

 

2019
BPHARM-3-SEM-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-15PH306-2019

BPHARM-3-SEM-ORGANIC-CHEMISTRY-2-15PH303-2019

BPHARM-3-SEM-PATHOPHYSIOLOGY-OF-COMMON-DISEASES-15PH305-2019

BPHARM-3-SEM-PHARM-ENGINEERING-1-15PH302-2019

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICAL-ENGINEERING-BP304T-2019

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICAL-MICROBIOLOGY-BP303T-2019

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICAL-ORGANIC-CHEMISTRY-2-BP301T-2019

BPHARM-3-SEM-PHARMACOGNOSY-2-15PH304-2019

BPHARM-3-SEM-PHYSICAL-PHARMACEUTICS-1-BP302T-2019

BPHARM-3-SEM-PHYSICAL-PHRMACEUTICS-1-15PH301-2019
 
2018
BPHARM-3-SEM-BASIC-ENGINEERING-1-(UNIT-OPERATION)-PH33-2018

BPHARM-3-SEM-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-15PH306-2018

BPHARM-3-SEM-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-PH310-2018

BPHARM-3-SEM-ORGANIC-CHEMISTRY-2-15PH303-2018

BPHARM-3-SEM-PATHOPHYSIOLOGY-OF-COMMON-DISEASES-15PH305-2018

BPHARM-3-SEM-PATHOPHYSIOLOGY-OF-COMMON-DISEASES-PH39-2018

BPHARM-3-SEM-PHARMA-ENGINEERING-1-15PH302-2018

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICAL-CHEMISTRY-3-(ORGANIC-CHEMISTRY-II)-PH35-2018

BPHARM-3-SEM-PHARMACEUTICS-2-PH31-2018

BPHARM-3-SEM-PHARMACOGNOSY-2-15PH304-2018

BPHARM-3-SEM-PHARMACOGNOSY-3-PH37-2018

BPHARM-3-SEM-PHYSICAL-PHARMACEUTICS-1-15PH301-2018

BPHARM-3-SEM-REMEDIAL-BIOLOGY-15PH105-2018
 
2017
BPHARMA 3 SEM ENVIRONMENTAL SCIENCE 2017

BPHARMA 3 SEM ORGANIC CHEMISTRY 2 2017

BPHARMA 3 SEM PATHOPHYSIOLOGY OF COMMON DISEASES 2017

BPHARMA 3 SEM PHARMACEUTICS 2 2017

BPHARMA 3 SEM PHARMACOGNOSY 2 2017

BPHARMA 3 SEM PHARMA ENGINEERING 1 2017

BPHARMA 3 SEM PHYSICAL PHARMACEUTICS 1 2017

BPHARMA 3 SEM REMEDIAL BIOLOGY 2017
 
2016-17
BPHARMA 3 SEM BASIC ENGINEERING 1 2016

BPHARMA 3 SEM ENVIRONMENTAL SCIENCE (ACCORDING TO OLD SYLLABUS) 2016

BPHARMA 3 SEM ENVIRONMENTAL SCIENCE 2016

BPHARMA 3 SEM ORGANIC CHEMISTRY 2 2016

BPHARMA 3 SEM PATHOPHYSIOLOGY OF COMMON DISEASES (ACCORDING TO OLD SYLLABUS) 2016

BPHARMA 3 SEM PATHOPHYSIOLOGY OF COMMON DISEASES 2016

BPHARMA 3 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3 2016

BPHARMA 3 SEM PHARMACEUTICAL ENGINEERING 1 2016

BPHARMA 3 SEM PHARMACEUTICS 2 2016

BPHARMA 3 SEM PHARMACOGNOSY 2 2016

BPHARMA 3 SEM PHARMACOGNOSY 3 2016

BPHARMA 3 SEM PHYSICAL PHARMACEUTICS 1 2016
 
2015-16
BPHARMA 3 SEM BASIC ENGINEERING 1 2015

BPHARMA 3 SEM PAHAMA CHEMISTRY 3 2015

BPHARMA 3 SEM PHARMACEUTICS 2 2015

BPHARMA 3 SEM PHARMACOGNOSY 3 2015
 
Old  

 

Year  BPUT B PHARMA 4 SEM QUESTION PAPERS Top
2020  
2019
BPHARM-4-SEM-BASIC-ENGINEERING-2-(UNIT-OPERATIONS-II)-PH43-2019

BPHARM-4-SEM-BIOCHEMISTRY-PH45-2019

BPHARM-4-SEM-COMPUTER-APPLICATION-15PH404-2018

BPHARM-4-SEM-COMPUTER-APPLICATION-15PH404-2019

BPHARM-4-SEM-MEDICINAL-CHEMISTRY-1-BPA02T-2019

BPHARM-4-SEM-PHARMACEUTICAL-ORGANIC-CHEMISTRY-3-BP401T-2019

BPHARM-4-SEM-PHARMACOLOGY-1-BP404T-2019

BPHARM-4-SEM-PHYSICAL-PHARMACEUTICS-2-BP403T-2019
 
2018
BPHARM-4-SEM-BASIC-ENGINEERING-2-(UNIT-OPERATIONS-II)-PH43-2018

BPHARM-4-SEM-BIOCHEMISTRY-15PH403-2018

BPHARM-4-SEM-BIOCHEMISTRY-PH45-2018

BPHARM-4-SEM-COMPUTER-APPLICATIONS-PH47-2018

BPHARM-4-SEM-MATHEMATICS-AND-STATISTICS-15PH406-2018

BPHARM-4-SEM-MATHEMATICS-AND-STATISTICS-PH49-2018

BPHARM-4-SEM-ORGANIC-CHEMISTRY-3-15PH405-2018

BPHARM-4-SEM-PHARM.ENGINEERING-2-15PH402-2018

BPHARM-4-SEM-PHARMA-CHEMISTRY-4-(ORG-CHEMISTRY-III)-PH410-2018

BPHARM-4-SEM-PHARMACEUTICS-3-(PHY-PH-II)-PH41-2018

BPHARM-4-SEM-PHYSICAL-PHARMACEUTICS-2-15PH401-2018
 
2017
BPHARMA 4 SEM 15PH401 PHYSICAL PHARMACEUTICS 2 2017

BPHARMA 4 SEM 15PH402 PHARM ENGINEERING 2 2017

BPHARMA 4 SEM 15PH403 BIOCHEMISTRY 2017

BPHARMA 4 SEM 15PH404 COMPUTER APPLICATION 2017

BPHARMA 4 SEM 15PH405 ORGANIC CHEMISTRY 3 2017

BPHARMA 4 SEM 15PH406 MATHEMATICS AND STATISTICS 2017

BPHARMA 4 SEM PH 4.5 BIOCHEMISTRY 2017

BPHARMA 4 SEM PH410 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 4 2017

BPHARMA 4 SEM PH 41 PHARMACEUTICS 3 2017

BPHARMA 4 SEM PH 47 COMPUTER APPLICATIONS 2017

BPHARMA 4 SEM PH 49 MATHEMATICS AND STATISTICS 2017
 
2016-17
BPHARMA 4 SEM BACK BIOCHEMISTRY 2016

BPHARMA 4 SEM BASIC ENGINEERING 2 2016

BPHARMA 4 SEM BIOCHEMISTRY 2016

BPHARMA 4 SEM COMPUTER APPLICATION 2016

BPHARMA 4 SEM COMPUTER APPLICATIONS 2016

BPHARMA 4 SEM MATHEMATICS AND STATISTICS 2016

BPHARMA 4 SEM MATHEMATICS AND STATISTICS V2 2016

BPHARMA 4 SEM ORGANIC CHEMISTRY 3 2016

BPHARMA 4 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 4 2016

BPHARMA 4 SEM PHARMACEUTICS 3 2016

BPHARMA 4 SEM PHARM ENGINEERING 2 2016

BPHARMA 4 SEM PHYSICAL PHARMACEUTICS 2 2016
2015-16
BPHARMA 4 SEM BASIC ENGINEERING 2 2015

BPHARMA 4 SEM BIOCHEMISTRY 2015

BPHARMA 4 SEM COMPUTER APPLICATIONS 2015

BPHARMA 4 SEM MATHEMATICS AND STATISTICS 2015

BPHARMA 4 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 4 2015

BPHARMA 4 SEM PHARMACEUTICS 3 2015
Old
BPHARMA 4 SEM PH 41 PHARMACEUTICS 3 2008

BPHARMA 4 SEM PH 43 BASIC ENGINEERING 2 2008

BPHARMA 4 SEM PH 45 BIOCHEMISTRY 2008

BPHARMA 4 SEM PH 47 COMPUTER APPLICATIONS 2008

BPHARMA 4 SEM PH 49 PATHOPHYSIOLOGY OF COMMON DISEASES 2008
 

 

Year  BPUT B PHARMA 5 SEM QUESTION PAPERS Top
2020
BPHARM-5-SEM-INDUSTRIAL-PHARMACY-1-THEORY-BP502T-2020

BPHARM-5-SEM-MEDICINAL-CHEMISTRY-2-THEORY-BP501T-2020

BPHARM-5-SEM-PHARMACEUTICAL-JURISPRUDENCE-BP505T-2020

BPHARM-5-SEM-PHARMACEUTICS-2-PHARMACEUTICAL-TECHNOLOGY-1-15PH501-2020

BPHARM-5-SEM-PHARMACOGNOSY-AND-PHYTOCHEMISTRY-2-THEORY-BP504T-2020

BPHARM-5-SEM-PHARMACOLOGY-2-THEORY-BP503T-2020

BPHARM-5-SEM-APPLIED-MICROBIOLOGY-PH53-2020

BPHARM-5-SEM-MEDICINAL-CHEMISTRY-1-15PH502-2020

BPHARM-5-SEM-PHARM.ANALYSIS-2-PH59-2020

BPHARM-5-SEM-PHARMACEUTICAL-MICROBIOLOGY-15PH506-2020

BPHARM-5-SEM-PHARMACOGNOSY-3-15PH505-2020

BPHARM-5-SEM-PHARMACOLOGY-1-PH57-2020

BPHARM-5-SEM-PHARM-ANALYSIS-2-15PH503-2020
 
2019
BPHARM-5-SEM-PHARMACOLOGY-1-15PH504-2019

BPHARM-5-SEM-MEDICINAL-CHEMISTRY-1-15PH502-2019

BPHARM-5-SEM-PHARM-ANALYSIS-2-15PH503-2019

BPHARM-5-SEM-PHARMACEUTICAL-MICROBIOLOGY-15PH506-2019

BPHARM-5-SEM-PHARMACEUTICS-2-15PH501-2019

BPHARM-5-SEM-PHARMACOGNOSY-3-15PH505-2019

BPHARM-5-SEM-PHARMACOLOGY-1-15PH504-2019
 
2018
BPHARM-5-SEM-APPLIED-MICROBIOLOGY-PH53-2018

BPHARM-5-SEM-COMMUNITY-PHARMACY-AND-HEALTH-EDUCATION-PH511-2018

BPHARM-5-SEM-CONTEMPORARY-ARCHITECHTURE-15PH501-2018

BPHARM-5-SEM-MEDICINAL-CHEMISTRY-1-15PH502-2018

BPHARM-5-SEM-PHARM.ANALYSIS-2-15PH503-2018

BPHARM-5-SEM-PHARM.ANALYSIS-2-PH59-2018

BPHARM-5-SEM-PHARM.CHEMISTRY-V-(MED.CHEM-I)-PH55-2018

BPHARM-5-SEM-PHARMACEUTICAL-MICROBIOLOGY-15PH506-2018

BPHARM-5-SEM-PHARMACEUTICS-4-(PHARM.TECH.I)-PH51-2018

BPHARM-5-SEM-PHARMACOGNOSY-3-15PH505-2018

BPHARM-5-SEM-PHARMACOLOGY-1-15PH504-2018

BPHARM-5-SEM-PHARMACOLOGY-1-PH57-2018
 
2017
BPHARMA 5 SEM APPLIED MICROBIOLOGY 2017

BPHARMA 5 SEM COMMUNITY PHARMACY AND HEALTH EDUCATION 2017

BPHARMA 5 SEM MEDICINAL CHEMISTRY 1 2017

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY 2017

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICS 2 2017

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICS 4 2017

BPHARMA 5 SEM PHARMACOGNOSY 3 2017

BPHARMA 5 SEM PHARMACOLOGY 1 2017

BPHARMA 5 SEM PHARMACOLOGY 1 BACK 2017

BPHARMA 5 SEM PHARM ANALYSIS 2 2017

BPHARMA 5 SEM PHARM ANALYSIS 2 V2 2017

BPHARMA 5 SEM PHARM CHEMISTRY 5 2017
 
2016-17
BPHARMA 5 SEM APPLIED MICROBIOLOGY 2016

BPHARMA 5 SEM COMMUNITY PHARMACY AND HEALTH EDUCATION 2016

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICAL ANALYSIS 2 2016

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 5 2016

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICS 4 2016

BPHARMA 5 SEM PHARMACOLOGY 1 2016
2015-16
BPHARMA 5 SEM APPLIED MICROBIOLOGY 2015

BPHARMA 5 SEM COMMUNITY PHARMACY AND HEALTH EDUCATION 2015

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICAL ANALYSIS 2 2015

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 5 2015

BPHARMA 5 SEM PHARMACEUTICS 4 2015

BPHARMA 5 SEM PHARMACOLOGY 1 2015
 
Old  

 

Year  BPUT B PHARMA 6 SEM QUESTION PAPERS Top
2020  
2019
BPHARM-6-SEM-MEDICINAL-CHEMISTRY-2-15PH602-2019

BPHARM-6-SEM-PHARM.BIOTECH-15PH605-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMA-CHEMISTRY-VI-PH63-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICAL-JURISPRUDENCE-15PH606-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICAL-JURISPRUDENCE-AND-ETHICS-PH611-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICS-3-15PH601-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICS-5-PH61-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACOGNOSY-4-15PH604-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACOGNOSY-4-PH67-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACOLOGY-2-15PH603-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACOLOGY-2-15PH603-2019

BPHARM-6-SEM-PHARMACOLOGY-2-PH69-2019

BPHARM-6-SEM-PHYTOCHEMISTRY-PH65-2019
 
2018
BPHARM-6-SEM-MEDICINAL-CHEMISTRY-2-15PH602-2018

BPHARM-6-SEM-PHARM-BIOTECH-15PH605-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMA-CHEMISTRY-VI-MED-CHEMISTRY-2-PH63-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICAL-JURISPRUDENCE-15PH606-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICAL-JURISPRUDENCE-AND-ETHICS-PH611-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICS-3-(PHARM-TECH-II)-15PH601-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACEUTICS-V-(PHARM-TECH-II)-PH61-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACOGNOSY-4-15PH604-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACOGNOSY-4-PH67-2018

BPHARM-6-SEM-PHARMACOLOGY-2-PH69-2018

BPHARM-6-SEM-PHYTOCHEMISTRY-PH65-2018
 
2017
BPHARMA 6 SEM PH 611 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE AND ETHICS 2017

BPHARMA 6 SEM PH 61 PHARMACEUTICS 5 2017

BPHARMA 6 SEM PH 63 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 6 2017

BPHARMA 6 SEM PH 65 PHYTOCHEMISTRY 2017

BPHARMA 6 SEM PH 67 PHARMACOGNOSY 4 2017

BPHARMA 6 SEM PH 69 PHARMACOLOGY 2 2017
 
2016-17
BPHARMA 6 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 6 2016

BPHARMA 6 SEM PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE AND ETHICS 2016

BPHARMA 6 SEM PHARMACEUTICS 5 2016

BPHARMA 6 SEM PHARMACOGNOSY 4 2016

BPHARMA 6 SEM PHARMACOLOGY 2 2016

BPHARMA 6 SEM PHYTOCHEMISTRY 2016
 
2015-16
BPHARMA 6 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 6 2015

BPHARMA 6 SEM PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE AND ETHICS 2015

BPHARMA 6 SEM PHARMACEUTICS 5 2015

BPHARMA 6 SEM PHARMACOGNOSY 4 2015

BPHARMA 6 SEM PHARMACOLOGY 2 2015

BPHARMA 6 SEM PHYTOCHEMISTRY 2015

 

Old
BPHARMA 6 SEM PH 61 PHARMACEUTICS 5 2008

BPHARMA 6 SEM PH 61 PHARMACEUTICS 5 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 2 2008

BPHARMA 6 SEM PH 63 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY V 2 2008

BPHARMA 6 SEM PH 65 PHYTOCHEMISTRY 2008

BPHARMA 6 SEM PH 67 PHARMACEUTICAL ANALYSIS 2 2008

BPHARMA 6 SEM PH 67 PHARMACOGNOSY 4 2008

BPHARMA 6 SEM PH 69 PHARMACOLOGY 2 2008
 

 

Year  BPUT B PHARMA 7 SEM QUESTION PAPERS Top
2020
BPHARM-7-SEM-HOSPITAL-PHARMACY-ADMINISTRATION-PHE7-2020

BPHARM-7-SEM-PHARMACEUTICS-VI-PH71-2020


BPHARM-7-SEM-BIOPHARMACEUTICS-AND-PHARMACOKINETICS-15PH701-2020

BPHARM-7-SEM-COSMETIC-TECHNOLOGY-15PH706E2-2020

BPHARM-7-SEM-DRUG-REGULATORY-AFFAIRS-AND-IPR-15PH706E1-2020

BPHARM-7-SEM-PHARM.ANALYSIS-3-15PH703-2020

BPHARM-7-SEM-PHARMACOLOGY-3-15PH704-2020

BPHARM-7-SEM-PHYTOCHEMISTRY-15PH702-2020

BPHARM-7-SEM-REAL-TIME-SYSTEMS-PECS5403-2020

BPHARM-7-SEM-RESEARCH-METHODOLOGY-15PH705-2020

2019
BPHARM-7-SEM-BIOPHARMACEUTICS-AND-PHARMACOKINETICS-15PH701-2019

BPHARM-7-SEM-COSMETIC-TECHNOLOGY-15PH706E2-2019

BPHARM-7-SEM-PHAMACOLOGY-3-15PH704-2019

BPHARM-7-SEM-PHARM-ANALYSIS-3-15PH703-2019

BPHARM-7-SEM-PHYTOCHEMISTRY-15PH702-2019

BPHARM-7-SEM-RESEARCH-METHODOLOGY-15PH705-2019
2018
BPHARM-7-SEM-COSMETIC-TECHNOLOGY-PHE1-2018

BPHARM-7-SEM-HERBAL-DRUG-TECHNOLOGY-PHE3-2018

BPHARM-7-SEM-HOSPITAL-PHARMACY-ADMINISTRATION-PHE7-2018

BPHARM-7-SEM-PHARMA-ANALYSIS-3-PH74-2018

BPHARM-7-SEM-PHARMA-BIOTECHNOLOGY-PH76-2018

BPHARM-7-SEM-PHARMA-CHEMISTRY-VII-(MED.CHEMISTRY-III)-PH73-2018

BPHARM-7-SEM-PHARMACEUTICS-VI-(BIO-PHARMACEUTICS-AND-PHARMACOKINETICS)-PH71-2018

BPHARM-7-SEM-PHARMACOLOGY-3-PH72-2018
 
2017
BPHARMA 7 SEM HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 2017

BPHARMA 7 SEM PHARMA ANALYSIS 3 2017

BPHARMA 7 SEM PHARMA BIOTECHNOLOGY 2017

BPHARMA 7 SEM PHARMACEUTICS 6 2017

BPHARMA 7 SEM PHARMA CHEMISTRY 6 2017

BPHARMA 7 SEM PHARMACOLOGY 3 2017

 

2016-17
BPHARMA 7 SEM HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 2016

BPHARMA 7 SEM PHARMA BIOTECHNOLOGY 2016

BPHARMA 7 SEM PHARMACEUTICAL ANALYSIS 3 2016

BPHARMA 7 SEM PHARMACEUTICS 6 2016

BPHARMA 7 SEM PHARMA CHEMISTRY 7 2016

BPHARMA 7 SEM PHARMACOLOGY 3 2016
 
2015-16
BPHARMA 7 SEM HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 2015

BPHARMA 7 SEM PHARMA BIOTECHNOLOGY 2015

BPHARMA 7 SEM PHARMACEUTICAL ANALYSIS 3 2015

BPHARMA 7 SEM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 7 2015

BPHARMA 7 SEM PHARMACEUTICS 6 2015

BPHARMA 7 SEM PHARMACOLOGY 3 2015
 
Old  

 

Year  BPUT B PHARMA 8 SEM QUESTION PAPERS Top
2020  
2019
BPHARM-8-SEM-CLINICAL-PHARMACY-AND-PHARMACOVIGILANCE-15PH804-2019

BPHARM-8-SEM-CLINICAL-PHARMACY-AND-THERAPEUTICS-PH83-2019

BPHARM-8-SEM-COSMETIC-TECHNOLOGY-PHE1-2019

BPHARM-8-SEM-DRUG-DISCOVERY-AND-DEVELOPMENT-15PH805E3-2019

BPHARM-8-SEM-HERBAL-DRUG-TECHNOLOGY-15PH805E4-2019

BPHARM-8-SEM-HERBAL-DRUG-TECHNOLOGY-PHE3-2019

BPHARM-8-SEM-PHARM-MANAGEMENT-15PH802-2019

BPHARM-8-SEM-PHARMACEUTICAL-MANAGEMENT-PH85-2019

BPHARM-8-SEM-PHARMACEUTICS-4-(PHARMACEUTICAL-TECHNOLOGY-III)-15PH801-2019

BPHARM-8-SEM-PHARMACEUTICS-VII-(FORMULATION-DESIGN-AND-NEW-DRUG-DELIVERY-SYSTEMS)-PH81-2019

BPHARM-8-SEM-QUALITY-ASSURANCE-AND-GMP-15PH803-2019

BPHARM-8-SEM-QUALITY-ASSURANCE-AND-GMP-PH84-2019

 

2018
BPHARM-8-SEM-CLINICAL-PHARMACY-AND-THERAPEUTICS-PH83-2018

BPHARM-8-SEM-COSMETIC-TECHNOLOGY-PHE1-2018

BPHARM-8-SEM-HERBAL-DRUG-TECHNOLOGY-PHE3-2018

BPHARM-8-SEM-HOSPITAL-PHARMACY-ADMINISTRATION-PHE7-2018

BPHARM-8-SEM-PHARMACEUTICAL-MANAGEMENT-PH85-2018

BPHARM-8-SEM-PHARMACEUTICS-7-(FORMULATION-DESIGN-AND-NEW-DRUG-DELIVERY-SYSTEM)-PH81-2018

BPHARM-8-SEM-QUALITY-ASSURANCE-AND-GMP-PH84-2018
 
2017-18
BPHARMA 8 SEM PH 81 PHARMACEUTICS 7 FORMULATION DESIGN AND NEW DRUG DELIVERY SYSTEMS 2017

BPHARMA 8 SEM PH 83 CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS 2017

BPHARMA 8 SEM PH 84 QUALITY ASSURANCE AND GMP 2017

BPHARMA 8 SEM PH 85 PHARMACEUTICAL MANAGEMENT 2017

BPHARMA 8 SEM PH E1 COSMETIC TECHNOLOGY 2017

BPHARMA 8 SEM PH E3 HERBAL DRUG TECHNOLOGY 2017

BPHARMA 8 SEM PH E7 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 2017
2016-17
BPHARMA 8 SEM CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS 2016

BPHARMA 8 SEM COSMETIC TECHNOLOGY 2016

BPHARMA 8 SEM PHARMACEUTICAL MANAGEMENT 2016

BPHARMA 8 SEM PHARMACEUTICS 7 2016

BPHARMA 8 SEM QUALITY ASSURANCE AND GMP 2016
 
2015-16
BPHARMA 8 SEM CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS 2015

BPHARMA 8 SEM COSMETIC TECHNOLOGY 2015

BPHARMA 8 SEM PHARMACEUTICAL MANAGEMENT 2015

BPHARMA 8 SEM PHARMACEUTICS 7 2015

BPHARMA 8 SEM QUALITY ASSURANCE AND GMP 2015
Old
BPHARMA 8 SEM PH 81 PHARMACEUTICS V 2 2008

BPHARMA 8 SEM PH 83 CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS 2008

BPHARMA 8 SEM PH 83 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY 2008

BPHARMA 8 SEM PH 84 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE AND ETHICS 2008

BPHARMA 8 SEM PH 85 PHARMACEUTICAL MANAGEMENT 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 11 PHARMACY PRACTICE 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 13 ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 1 COSMETIC TECHNOLOGY 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 1 QUALITY ASSURANCE AND GMP 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 3 COSMETIC TECHNOLOGY 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 5 BIOASSAYS 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 5 HERBAL DRUG TECHNOLOGY 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 7 BIOASSAYS 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 7 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 2008

BPHARMA 8 SEM PHE 9 HOSPITAL PHARMACY 2008